Název zařízení: Domov  Božice, přísp. org., typ sociální služby Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona 108/2006Sb., o sociálních službách

Posláním domova se zvláštním režimem v Domově  Božice je poskytnout pobytové sociální služby lidem, kteří z důvodu ztráty paměťových a orientačních schopností a kteří vzhledem ke svému věku a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme soběstačnost, společenské návyky a dovednosti dle individuálních potřeb.

Kapacita domova se zvláštním režimem je 70 klientů.

Cílem sociální služby je podporovat soběstačnost a vytvářet podmínky pro prožití důstojného stáří.

Cílová skupina: Poskytujeme pobytové služby lidem starším 55 letkteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Potřebnou péči si nemohou zajistit prostřednictvím terénních služeb nebo rodinných příslušníků.

Komu služba není určena:

  • žadatelům s akutní infekční nemocí,
  • žadatelům s psychotickým onemocněním,
  • žadatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou péči ve zdravotnickém zařízení.

Zásady poskytování služby:

Individuální přístup – poskytujeme takovou míru podpory a péče, aby byla zachována co nejdéle soběstačnost uživatele. Zohledňujeme individuálně měnící se potřeby našich uživatelů.

Respekt – respektujeme uživatele jako plnohodnotnou osobnost bez ohledu na pohlaví, víru, přesvědčení, schopnosti a zdravotní stav.

Důstojnost – vytváříme podmínky pro důstojné prožití stáří, při poskytování služby vytváříme partnerský (rovnocenný) vztah založený na vzájemné důvěře a úctě k uživateli.

Bezpečí- poskytujeme bezpečné prostředí, které uživateli umožňuje cítit se jistě a bezpečně. Poskytujeme služby takovým způsobem, aby uživatel vnímal pečovatele jako zdroj pohody a bezpečí.

Kontakt se společenským prostředím – podporujeme využívání běžných služeb veřejnosti, podporujeme ve vztazích s přirozeným prostředím a spolupracujeme s rodinami uživatelů

Soustavné vzdělávání pracovníků a rozvoj organizace – prohlubujeme své znalosti a spolupracujeme s odbornými pracovišti.