Název zařízení: Domov  Božice, příspěvková organizace, typ sociální služby Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona 108/2006Sb., o sociálních službách

Posláním sociální služby se zvláštním režimem v Domově Božice, příspěvková organizace je poskytnout podporu, pomoc a péči osobám, jež se octly zejména v důsledku svého věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost a nejsou schopny žít ve svém domácím prostředí ani za pomoci svých rodinných příslušníků, jiných pečujících osob anebo za využití sociálních služeb a jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování svých potřeb s cílem rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Cílem sociální služby se zvláštním režimem je udržet a rozvíjet stávající schopnosti a dovednosti osob. Podporovat jejich soběstačnost, uspokojovat jejich individuální potřeby, motivovat je k aktivizačním a volnočasovým činnostem, zachovávat jejich lidskou důstojnost a nezávislost, podporovat je v udržování vazeb s rodinou, známými či vrstevníky a vytvářet podmínky pro prožití důstojného stáří. Naplňujeme individuální potřeby klientů dle kritérií karty potřeb v rámci vnitřních předpisů naší služby. Cílem je vytvořit takové podmínky pro klienty, aby se cítili co nejvíce jako v domácím prostředí, bezpečně, dobře a aby závěr svého života prožili důstojně v co nejpřirozenějším prostředí.

Cílovou skupinou sociální služby se zvláštním režimem jsou osoby starší 55 let trpící onemocněním stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence a osobám s chronickým duševním onemocněním, které mají sníženou soběstačnost, nejsou schopny žít ve svém domácím prostředí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kdy si potřebnou péči nemohou zajistit prostřednictvím terénních služeb nebo rodinných příslušníků.

Komu služba není určena:

  • žadatelům s akutní infekční nemocí,
  • žadatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou péči ve zdravotnickém zařízení
  • žadatelům, kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti

Sociální služba se poskytuje celoročně, 24 hodin denně. Kapacita domova se zvláštním režimem je 70 uživatelů.

Zásady poskytování služby:

Individuální přístup – poskytujeme takovou míru podpory a péče, aby byla zachována co nejdéle soběstačnost klienta. Zohledňujeme individuálně měnící se potřeby našich klientů.

Respekt – respektujeme klienta jako plnohodnotnou osobnost bez ohledu na pohlaví, víru, přesvědčení, schopnosti a zdravotní stav.

Důstojnost – vytváříme podmínky pro důstojné prožití stáří, při poskytování služby vytváříme partnerský (rovnocenný) vztah založený na vzájemné důvěře a úctě ke klientovi.

Bezpečí- poskytujeme bezpečné prostředí, které klientovi umožňuje cítit se jistě a bezpečně. Poskytujeme služby takovým způsobem, aby klient vnímal pečovatele jako zdroj pohody a bezpečí.

Kontakt se společenským prostředím – podporujeme využívání běžných služeb veřejnosti, podporujeme ve vztazích s přirozeným prostředím a spolupracujeme s rodinami klientů.

Soustavné vzdělávání pracovníků a rozvoj organizace – prohlubujeme své znalosti a spolupracujeme s odbornými pracovišti.