Domov  Božice, příspěvková organizace, poskytuje dva typy sociálních služeb.

V čem se liší domov se zvláštním režimem a domov pro seniory?

Podle § 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách je v domovech se zvláštním režimem služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

V Domově  Božice  poskytujeme pobytovou službu domov se zvláštním režimem klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Jaké jsou nejčastější specifické projevy klientů s demencí?

 • porucha paměti (zapomene, co se odehrálo před chvíli, ale dlouhodobá paměť zůstává déle zachována, vrací se do dětství)
 • porucha orientace (dezorientace časem, místem, prostorem a později i vlastní osobou, nepoznává blízké osoby)
 • problémy s vykonáváním běžných činností (při oblékání, ranní a večerní hygieně a stravování)
 • problémy s komunikací (nerozumí nebo si nedokáže vybavit slovo)
 • problémy s chováním (agresivita, neklid nebo depresivita, která může mít skrytý význam, např. strach, nedůvěra)

Jaká jsou specifika služby domova se zvláštním režimem v našem domově?

 • Péči přizpůsobujeme individuálním potřebám klientů v jednotlivých stádiích demence.
 • Zohledňujeme individuálně měnící se potřeby našich klientů.
 • Při poskytování péče vycházíme ze způsobu života, zvyků a přání klientů. Významným zdrojem informací pro poskytování kvalitní péče jsou rodinní příslušníci a osoby blízké.
 • Přizpůsobujeme komunikaci, sdělení podporujeme fotografiemi, obrázky a gesty.
 • Domov Božice není celodenně uzavřen. Na 3. patře se nachází branka z důvodu zajištění bezpečí klientů ohrožených blouděním a ochrany před jejich nepozorovaným odchodem. Za tímto účelem je rovněž na dveřích na terasu na 3. patře dveřní koule.
 • Neustále se vzděláváme v problematice péče o klienty s demencí. Známe projevy demence, strategie péče a nefarmakologické přístupy.
 • Mezi nefarmakologické přístupy, které využíváme s cílem zachovat co nejdéle soběstačnost klienta, patří reminiscence, kognitivní rehabilitace,  tanec a poslech hudby, vaření a bazální stimulace.