Název zařízení: Domov  Božice, přísp. org., typ sociální služby Domov pro seniory dle § 49 zákona 108/2006Sb., o sociálních službách

Posláním domova pro seniory v Domově  Božice je poskytnout pobytové sociální služby lidem, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotní a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme, popř. rozvíjíme soběstačnost, dovednosti a návyky dle individuálních potřeb.

Kapacita domova pro seniory je 17 klientů.

Cílem sociální služby je podporovat soběstačnost a vytvářet podmínky pro prožití důstojného stáří.

Cílová skupina:

Poskytujeme pobytové služby lidem, kteří dosáhli věku 60 let a vzhledem k zdravotní a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Potřebnou péči si nemohou zajistit prostřednictvím terénních služeb nebo rodinných příslušníků.

Komu služba není určena:

  • žadatelům s akutní infekční nemocí,
  • žadatelům s psychotickým onemocněním,
  • žadatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou péči ve zdravotnickém zařízení.

Zásady poskytování služby:

Individuální přístup – poskytujeme takovou míru podpory a péče, aby byla zachována co nejdéle soběstačnost uživatele.

Respekt – respektujeme uživatele jako plnohodnotnou osobnost bez ohledu na pohlaví, víru, přesvědčení, schopnosti a zdravotní stav.

Důstojnost – vytváříme podmínky pro důstojné prožití stáří, při poskytování služby vytváříme partnerský (rovnocenný) vztah založený na vzájemné důvěře a úctě k uživateli.

Bezpečí- poskytujeme bezpečné prostředí, které uživateli umožňuje cítit se jistě a bezpečně. Poskytujeme služby takovým způsobem, aby uživatel vnímal pečovatele jako zdroj pohody a bezpečí.

Kontakt se společenským prostředím – podporujeme využívání běžných služeb veřejnosti, podporujeme ve vztazích s přirozeným prostředím a spolupracujeme s rodinami uživatelů

Soustavné vzdělávání pracovníků a rozvoj organizace – prohlubujeme své znalosti a spolupracujeme s odbornými pracovišti.