Název zařízení: Domov  Božice, příspěvková organizace, typ sociální služby Domov pro seniory dle § 49 zákona 108/2006Sb., o sociálních službách

Posláním domova pro seniory v Domově Božice, příspěvková organizace je poskytnout podporu, pomoc a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, čímž mají omezené možnosti nebo snížené schopnosti zajistit si každodenní životní potřeby, protože jim v tom brání jejich aktuální nebo dlouhodobá nepříznivá sociální situace a nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podporujeme, popř. rozvíjíme soběstačnost, dovednosti a návyky dle individuálních potřeb.

Cílem sociální služby domova pro seniory je udržet a rozvíjet stávající schopnosti a dovednosti seniorů, uspokojovat individuální potřeby, motivovat seniory k aktivizačním a volnočasovým činnostem, zachovávat lidskou důstojnost a nezávislost, podporovat seniory v udržování vazeb s rodinou, známými a vrstevníky, účast na společenském životě a zajistit důstojné a aktivní prožití stáří. Naplňujeme individuální potřeby klientů dle kritérií regionální karty v rámci vnitřních předpisů naší služby. Cílem je vytvořit takové podmínky pro klienty, aby se cítili co nejvíce jako v domácím prostředí, bezpečně, dobře a aby závěr svého života prožili důstojně v co nejpřirozenějším prostředí.

Cílová skupina:

Poskytujeme pobytové služby lidem, kteří dosáhli věku 60 let, mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb a nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí za podpory jiných typů sociálních služeb, rodiny či blízkých osob.

Komu služba není určena:

  • žadatelům s akutní infekční nemocí,
  • žadatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou péči ve zdravotnickém zařízení
  • žadatelům, kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti

Sociální služba se poskytuje celoročně, 24 hodin denně. Kapacita domova pro seniory je 12 uživatelů.

Zásady poskytování služby:

Individuální přístup – poskytujeme takovou míru podpory a péče, aby byla zachována co nejdéle soběstačnost klienta.

Respekt – respektujeme klienta jako plnohodnotnou osobnost bez ohledu na pohlaví, víru, přesvědčení, schopnosti a zdravotní stav.

Důstojnost – vytváříme podmínky pro důstojné prožití stáří, při poskytování služby vytváříme partnerský (rovnocenný) vztah založený na vzájemné důvěře a úctě ke klientovi.

Bezpečí- poskytujeme bezpečné prostředí, které klientovi umožňuje cítit se jistě a bezpečně. Poskytujeme služby takovým způsobem, aby klient vnímal pečovatele jako zdroj pohody a bezpečí.

Kontakt se společenským prostředím – podporujeme využívání běžných služeb veřejnosti, podporujeme ve vztazích s přirozeným prostředím a spolupracujeme s rodinami klientů.

Soustavné vzdělávání pracovníků a rozvoj organizace – prohlubujeme své znalosti a spolupracujeme s odbornými pracovišti.