Název zařízení: Domov  Božice, přísp. org., typ sociální služby Domov pro seniory dle § 49 zákona 108/2006Sb., o sociálních službách

Posláním domova pro seniory v Domově  Božice je poskytnout pobytové sociální služby lidem, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotní a nepříznivé sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme, popř. rozvíjíme soběstačnost, dovednosti a návyky dle individuálních potřeb.

Kapacita domova pro seniory je 17 klientů.

Cíl služby:

Cílem služby je poskytovat pobytové služby sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 60 let, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. Poskytování ubytování, stravování a základního sociálního poradenství, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, zajišťování uživatelům lékařské a ošetřovatelské péče. Zajištění kulturních, zájmových a aktivizačních činností, poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, pomoc při zajištění dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílová skupina:

Poskytujeme pobytové sociální služby lidem starším 60 let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu octly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Komu služba není určena:

  • žadatelům s akutní infekční nemocí,
  • žadatelům s psychotickým onemocněním,
  • žadatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou péči ve zdravotnickém zařízení.

Zásady poskytování služby:

Individuální přístup – poskytujeme takovou míru podpory a péče, aby byla zachována co nejdéle soběstačnost uživatele.

Respekt – respektujeme uživatele jako plnohodnotnou osobnost bez ohledu na pohlaví, víru, přesvědčení, schopnosti a zdravotní stav.

Důstojnost – vytváříme podmínky pro důstojné prožití stáří, při poskytování služby vytváříme partnerský (rovnocenný) vztah založený na vzájemné důvěře a úctě k uživateli.

Bezpečí- poskytujeme bezpečné prostředí, které uživateli umožňuje cítit se jistě a bezpečně. Poskytujeme služby takovým způsobem, aby uživatel vnímal pečovatele jako zdroj pohody a bezpečí.

Kontakt se společenským prostředím – podporujeme využívání běžných služeb veřejnosti, podporujeme ve vztazích s přirozeným prostředím a spolupracujeme s rodinami uživatelů

Soustavné vzdělávání pracovníků a rozvoj organizace – prohlubujeme své znalosti a spolupracujeme s odbornými pracovišti.