INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU – domov se zvláštním režimem

zájemce při osobním, písemném nebo telefonickém jednání obdrží informace:

 • komu je služba určena (cílová skupina, nepříznivá sociální situace) – viz níže
 • místo poskytování služby
 • nabídka úkonů péče – viz níže
 • nabídka volnočasových aktivit
 • úhrada za poskytované služby

Sociální pracovnice se snaží od zájemce získat důvody návštěvy, získává co nejvíce informací o jeho potřebách a zájmech, co od služby očekává, proč si vybral právě službu našeho zařízení, zda patří do okruhu osob, kterým je služba domov se zvláštním režimem určena, posuzuje jeho nepříznivou sociální situaci. V rámci základního sociálního poradenství podává zájemci další informace k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Jednání se mohou účastnit rodinní příslušníci nebo zástupci zájemce.

Cílovou skupinu služby domova se zvláštním režimem tvoří senioři:

 • kteří dosáhli 55-ti let věku
 • s Alzheimerovým onemocněním, stařeckou demencí nebo jinými typy demence
 • s chronickým duševním onemocněním,

kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. V nepříznivé sociální situaci se nachází osoby, které mají v důsledku svého chronického duševního onemocnění, onemocnění Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence sníženou soběstačnost a jejíchž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Možnosti zůstat v domácím prostředí za pomoci rodiny, blízkých osob nebo terénních či ambulantních sociálních služeb byly vyčerpány, neposkytnutím potřebné pomoci jim hrozí sociální vyloučení.

Nepříznivá sociální situace zahrnuje různé životní situace, ve kterých je osoba ohrožena sociálním vyloučením, tj. může být ohrožena či narušena její schopnost uspokojovat základní životní potřeby, žít ve svém běžném prostředí způsobem, který je ve společnosti považován za obvyklý. Osoba nemůže tuto situaci sama nějakým způsobem řešit (nebo s pomoci rodiny, známých apod.) např. z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, krizovou sociální situaci nebo žije v sociálně znevýhodňujícím prostředí.

Nepříznivou sociální situací považujeme takovou situaci, kdy osoba není schopna nadále žít ve stávajících sociálních podmínkách a poskytování pobytové sociální služby se jeví jako nezbytnost, neboť nelze zajistit žádným mírnějších typem sociální služby, aby osoba nebyla ohrožena na zdraví, a není možno najít vhodnější sociální službu.

Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • zajištění lékařské péče
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V případě zájmu o poskytování sociální služby v našem domově si musí zájemce podat žádost o poskytování sociální služby. Formulář žádosti ke stažení ZDE.

Kontakt se zájemcem může probíhat:

 • písemně na adrese: Domov Božice, příspěvková organizace, 671 64 Božice 188, zájemce je podle možností pozván k návštěvě domova
 • telefonicky: 515 257 122 (sociální pracovnice, ředitel, vrchní sestra), zájemce je podle možností pozván k návštěvě domova
 • osobně v Domově Božice, příspěvková organizace.

Po obdržení žádostí splňující kritéria pro přijetí do Domova Božice, příspěvková organizace je zájemce vyzván k osobnímu jednání a návštěvě domova. V případě, že se zájemce ze závažných důvodů nemůže dostavit do domova, je s ním dohodnuto místo, kde jednání bude probíhat (jeho domácí prostředí, ODN).

Při jednání se zájemcem s problémy s komunikací, sociální pracovník využívá součinnost rodiny a používá informační materiály v alternativní formě.

Po domluvě zájemce obdrží vzor smlouvy včetně příloh o poskytování sociální služby. Vzor smlouvy ke stažení ZDE.

Zájemce musí projevit souhlas s poskytováním sociální služby v Domově Božice, příspěvková organizace. Souhlas může být projeven verbálně tak neverbálně. V případě jednání se zájemcem, který není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, a zájemce neprojeví souhlas s poskytováním sociální služby, podmínky pro uzavření smlouvy posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Za neprojevení souhlasu lze považovat takovou situaci, kdy zájemce neprojevil souhlas ani aktivní nesouhlas a to proto, že zájemce toho není schopen ze zdravotních důvodů nebo nechce projevit souhlas ani nesouhlas.

Uvolní-li se v domově místo, je zájemce o službu vyzván k nástupu.

V den nástupu do Domova Božice, příspěvková organizace se s každým zájemcem o sociální službu uzavírá smlouva o poskytování sociální služby včetně příloh.

Odmítnutí zájemce o službu může probíhat pouze v souladu s ustanovením §91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zájemce je písemně informován o důvodech odmítnutí s možností poskytnutých informací.

Důvody odmítnutí uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

a). neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b). nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c). zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,

d). nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.