INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU – domov pro seniory

zájemce při osobním, písemném nebo telefonickém jednání obdrží informace:

– komu je služba určena (cílová skupina, nepříznivá sociální situace) – viz níže

– místo poskytování služby

– nabídka úkonů péče – viz níže

– nabídka volnočasových aktivit

– úhrada za poskytované služby

Sociální pracovnice se snaží od zájemce získat důvody návštěvy, získává co nejvíce informací o jeho potřebách a zájmech, co od služby očekává, proč si vybral právě službu našeho zařízení, zda patří do okruhu osob, kterým je služba domov pro seniory určena, posuzuje jeho nepříznivou sociální situaci. V rámci základního sociálního poradenství podává zájemci další informace k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Jednání se mohou účastnit rodinní příslušníci nebo zástupci zájemce.

Cílovou skupinu služby domova pro seniory tvoří senioři:

– kteří dosáhli 60-ti let věku,

– mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby

 a nachází se v nepříznivé sociální situaci.

V nepříznivé sociální situaci se nachází osoba, která se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitla v nepříznivé sociální situaci, kterou není schopna překonat ve vlastním prostředím ani za pomoci jiných typů sociálních služeb např. terénních, ambulantních  nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Neposkytnutím potřebné pomoci jí hrozí sociální vyloučení.

Nepříznivá sociální situace zahrnuje různé životní situace, ve kterých je osoba ohrožena sociálním vyloučením, tj. může být  ohrožena či narušena její schopnost uspokojovat základní životní potřeby, žít ve svém běžném prostředí způsobem, který je ve společnosti považován za obvyklý. Osoba nemůže tuto situaci sama nějakým způsobem řešit (nebo s pomoci rodiny, známých apod.) např. z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, krizovou sociální situaci nebo žije v sociálně znevýhodňujícím prostředí.

Nepříznivou sociální situací považujeme takovou situaci, kdy osoba není schopna nadále žít ve stávajících sociálních podmínkách a poskytování pobytové sociální služby se jeví jako nezbytnost, neboť nelze zajistit žádným mírnějších typem sociální služby, aby osoba nebyla ohrožena na zdraví, a není možno najít vhodnější sociální službu.

Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

– poskytnutí ubytování,

– poskytnutí stravy,

– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

– poskytování základního sociálního poradenství

– zajištění lékařské péče

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

– sociálně terapeutické činnosti,

– aktivizační činnosti,

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakt se zájemcem může probíhat:

– písemně na adrese: Domov  Božice, příspěvková organizace, 671 64 Božice 188, zájemce je podle možností pozván k návštěvě domova

– telefonicky: 515 257 122 (sociální pracovnice, ředitel, vrchní sestra), zájemce je podle možností pozván k návštěvě domova

– osobně v Domově  Božice, příspěvková organizace

V případě zájmu o poskytování sociální služby v našem domově si musí zájemce podat žádost o poskytování sociální služby. Formulář žádosti ke stažení ZDE.

Po obdržení žádostí splňující kritéria pro přijetí do Domova Božice, příspěvková organizace je zájemce vyzván k osobnímu jednání a návštěvě domova. V případě, že se zájemce ze závažných důvodů nemůže dostavit do domova, je s ním dohodnuto místo, kde jednání bude probíhat (jeho domácí prostředí, ODN).

Při jednání se zájemcem s problémy s komunikací, sociální pracovník využívá součinnost rodiny a používá informační materiály v alternativní formě.

Po domluvě zájemce obdrží vzor smlouvy včetně příloh o poskytování sociální služby. Vzor smlouvy ke stažení ZDE.

Uvolní-li se v domově místo, je zájemce o službu vyzván k nástupu.

V den nástupu do Domova  Božice, příspěvková organizace se s každým zájemcem o sociální službu uzavírá smlouva o poskytování sociální služby včetně příloh.

Odmítnutí zájemce o službu může probíhat pouze v souladu s ustanovením §91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zájemce je písemně informován o důvodech odmítnutí s možností poskytnutých informací.

Důvody odmítnutí uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
  • nebo  osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.