V případě zájmu o poskytování sociální služby v našem domově si musí zájemce podat žádost o poskytování sociální služby. Formulář žádosti ke stažení ZDE.

Vyplněnou žádost je nutné předat:

– písemně na adrese: Domov Božice, příspěvková organizace, 671 64 Božice 188, zájemce je podle možností pozván k návštěvě domova

– telefonicky: 515 257 122 (sociální pracovnice, ředitel, vrchní sestra), zájemce je podle možností pozván k návštěvě domova

– osobně v Domově Božice.

Odmítnutí zájemce o službu může probíhat pouze v souladu s ustanovením §91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zájemce je písemně informován o důvodech odmítnutí s možností poskytnutých informací.

Po obdržení žádostí splňující kritéria pro přijetí do Domova Božice je zájemce vyzván k osobnímu jednání a návštěvě domova. V případě, že se zájemce ze závažných důvodů nemůže dostavit do domova, je s ním dohodnuto místo, kde jednání bude probíhat (jeho domácí prostředí, ODN).

Zájemce při osobním jednání obdrží informace:

– komu je služba určena (poslání, cíle, cílová skupina)

– místo poskytování služby

– nabídka úkonů péče

– nabídka volnočasových aktivit

– úhrada za poskytované služby

Zájemce obdrží vzor smlouvy včetně příloh o poskytování sociální služby.

Sociální pracovnice se snaží od zájemce získat důvody návštěvy, získává co nejvíce informací o jeho potřebách a zájmech, co od služby očekává, proč si vybral právě službu našeho zařízení.

Při jednání se zájemcem s problémy s komunikací, sociální pracovník využívá součinnost rodiny a používá informační materiály v alternativní formě.

Zájemce musí projevit souhlas s poskytováním sociální služby v Domově Božice. Souhlas může být projeven verbálně tak neverbálně. V případě jednání se zájemcem, který není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, a zájemce neprojeví souhlas s poskytováním sociální služby, podmínky pro uzavření smlouvy posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Za neprojevení souhlasu lze považovat takovou situaci, kdy zájemce neprojevil souhlas ani aktivní nesouhlas a to proto, že zájemce toho není schopen ze zdravotních důvodů nebo nechce projevit souhlas ani nesouhlas.

Uvolní-li se v domově místo, je zájemce o službu vyzván k nástupu.

V den nástupu do Domova Božice se s každým zájemcem o sociální službu uzavírá smlouva o poskytování sociální služby včetně příloh. Vzor smlouvy ke stažení ZDE.

Podpis smlouvy jinou osobou, než zájemcem:
a) Zájemce je omezen svéprávnosti (dříve zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům).

  • Smlouvu podepisuje opatrovník ustanovený soudem po předložení Listiny o ustanovení opatrovníka.

b) Zájemce není s ohledem na svůj duševní stav schopen obsah smlouvy posoudit:

  • Smlouvu uzavírá obecní úřad s rozšířenou působnosti v místě poskytovatele sociální služby – Městský úřad Znojmo.
  • Pokud má zájemce osobu blízkou nebo žil s jinou osobou ve společné domácnosti alespoň 3 roky, doporučí se této osobě podat k soudu Návrh jmenování opatrovníka.

c) Zájemce je schopen smlouvu podepsat, je schopen porozumět obsahu smlouvy, ale udělí k podpisu smlouvy plnou moc.